REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-FOTOJOKER

(obowiązujący do 31.12.2018)


I. Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Fotoserwis - sekcja Sklepu przeznaczona do składania zamówień na usługi fotograficzne, realizowane przez CeWe Color Sp. z o.o., mieszczącą się w Kędzierzynie-Koźlu 47-230, ul. Strzelecka 11, NIP: 7490003238, REGON: 530617084, KRS: 0000175864, zwaną dalej Dostawcą Fotoserwisu. 

2. Gość – osoba składająca Zamówienie / Rezerwację w Sklepie bez dokonywania rejestracji konta 

3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika. 

4. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Produktach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego. 

5. Klient – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać Rezerwacji lub złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientem może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 
lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną,


6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). 

8. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta; 

9. Punkt Odbioru – punkt należący do Fotojoker Sp.z o.o., w którym w razie dokonania Rezerwacji odbierany jest Towar. 

10. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego. 

11. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

12. Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwacja produktu, który zostanie odebrany w Punkcie Odbioru. 

13. Sklep Fotograficzny, Sklep, Sklep Internetowy „e-fotojoker.pl” - serwis internetowy stanowiący własność Fotojoker Spółka z o. o. zarejestrowana przy ul. Strzeleckiej 11, w Kędzierzynie-Koźlu. Firma Fotojoker Spółka z o. o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000174257, udostępniony pod adresem http://www. E-fotojoker.pl. Siedziba: Sklep Internetowy e-fotojoker.pl, Fotojoker Sp. z o. o. ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749-10-03-358 

14. Sprzedawca - Fotojoker Spółka z o. o. zarejestrowana przy ul. Strzeleckiej 11, w Kędzierzynie-Koźlu, NIP 749-10-03-358. Firma Fotojoker Spółka z o. o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000174257. 

15. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem). 

16. Zamówienie – 
to oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonych Towarów


II. Postanowienia ogólne 

Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Poprzez procedurę zarejestrowania się w Sklepie i akceptacji Regulaminu osoba fizyczna bądź prawna staje się Użytkownikiem. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Administratorem Sklepu oraz Sprzedawcą i administratorem danych osobowych jest Fotojoker Sp. z o. o. zarejestrowana przy ul. Strzeleckiej 11, w Kędzierzynie-Koźlu, NIP 749-10-03-358. Firma Fotojoker Spółka z o. o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000174257. Administratorem danych osobowych w zamówieniach dotyczących usług fotograficznych jest również Dostawca Fotoserwisu. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin. Po wypełnieniu i przesłaniu do Fotojoker Sp. z o. o. elektronicznego formularza rejestracyjnego, Fotojoker Sp. z o. o. przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i/lub akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.

Klient, w tym Użytkownik, zobowiązuje się do niewykorzystywania Sklepu ani jakiejkolwiek jego części do wykonywania jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, jak też do dostarczania jakichkolwiek treści o takim charakterze.

Spełniając obowiązek o jakim mowa w art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca wskazuje, iż do ryzyka związanego z korzystaniem z usług elektronicznych poprzez Sklep, należy zaliczyć przede wszystkim wirusy i robaki komputerowe, programy szpiegujące (ang. spyware), trojany, dialery, a nadto bezprawne działania osób trzecich wymierzone w Sklep, polegające np. na włamaniach do systemu lub atakach na witrynę Sklepu. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne i przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa działania mające na celu zminimalizowanie szansy wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych ryzyk, przy korzystaniu przez Klientów ze Sklepu.

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub,

Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript,

minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.III. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość. 

Możliwości i warunki odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności obowiązują następujące regulacje: 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedawcy w terminie dziesięciu dni od dnia wydania zakupionego towaru. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony Sprzedawcy Towar musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar wraz z poniesionymi przez Konsumenta kosztami dostarczenia Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta i innymi kosztami zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta. 

Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe lub w inny sposób wybrany przez Konsumenta. 


IV. Rezygnacja z Rezerwacji i anulowanie Zamówienia. 

W przypadku dokonania Rezerwacji, do momentu odebrania Towaru przez Klienta, Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji, następnie zaś odstąpić od niej na zasadach wskazanych powyżej w punkcie III. 

Klient ma prawo anulować lub zmienić Zamówienie w każdym momencie przed wydaniem Towaru. W celu odwołania lub zmiany Zamówienia Klient powinien powiadomić Biuro Obsługi Klienta o zaistniałym fakcie telefonicznie: (77) 40 63 245 (pon.-pt. 8:00-18:00, sob.-nd. 8:00-16:00), osobiście, listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. V. Rejestracja. 

Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta 

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności i Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, odpowiedniej Klauzuli, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „checkbox”, na zasadach określonych poniżej oraz posiadanie własnego kontaktowego numeru telefonu oraz konta poczty elektronicznej email. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

Użytkownik, po wypełnieniu formularza powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych przez Sprzedawcę i Dostawcę Fotoserwisu zawartych w formularzu do celów realizacji Transakcji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „checkbox”(Klauzula). Dane te będą wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zamówienia lub ewentualnego kontaktu z Klientem w sprawie realizacji zamówienia, a także w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jeśli Użytkownik określi w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia, iż chce otrzymywać informacje handlowe oraz oferty w formie newslettera od Sprzedawcy i Dostawcy Fotoserwisu, okresowo będzie otrzymywał biuletyn zawierający zamówione informacje do chwili, w której zgłosi chęć rezygnacji z jego otrzymywania w dowolny sposób. 

Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „checkbox”, na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Fotojoker Sp. z o. o. oraz Dostawcy Fotoserwisu swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

FORMUŁA „GOŚĆ”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Towaru lub świadczenia usług w ramach innych Produktów. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól „checkboxów” w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz odpowiednią Klauzulę. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę i Dostawcę Fotoserwisu w celu realizacji Zamówienia oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. 

Realizacja transakcji. 

Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę przez cały rok pod adresem: http://www.e-fotojoker.pl. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). . Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru oraz płatności i wynosi od 1 do 10 dni roboczych. 

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w wysokości ustalonej w chwili złożenia zamówienia. Dokładny koszt dostawy jest uzależniony od zawartości zamówienia, a Klient jest o nim na bieżąco informowany jeszcze przed złożeniem zamówienia. VII. Sposób zapłaty. 

Sklep przyjmuje następujące formy zapłaty: 

1. Przy realizacji wysyłkowej: 

a) za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru do kwoty 5000 złotych. Powyżej w/w kwoty patrz punkt "b)". 

b) przelewem bankowym (po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie jest wysłany e-mail z numerem naszego rachunku bankowego: Bank Pekao S. A. Oddział Gliwice: 67 1240 4272 1111 0000 4833 5573). Należy wykonać na niego przelew (wartość sprzętu + koszt wysyłki). 

 

c) kartą kredytową, 

d) raty (Sygma Bank) - z chwilą przyjęcia zamówienia/rezerwacji do realizacji bank uruchamia procedurę ratalną, zamówienie/rezerwacja zostaje sfinalizowane w momencie otrzymania przez e-fotojoker.pl numeru umowy kredytowej.

e) natychmiastowym płatności, realizowane poprzez serwis PayU


2. Przy realizacji poprzez salon sprzedaży (odbiór osobisty): 

a) gotówką 

b) kartą płatniczą 

c) na kredyt ratalny, podpisany w kasie sklepu 

d) bonami Sodexho 

Sklep Internetowy FOTOJOKER nie stosuje odroczonych form płatności ("na termin"), nie udziela leasingu, nie finansuje ani nie sponsoruje zakupów, ani w części ani w całości. 

Po uiszczeniu opłaty Użytkownik ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Sprawdzenie to może podlegać opłacie według cennika kuriera.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 

VIII. Koszt gospodarowania odpadami (KGO) 

Szanowny Użytkowniku Sprzętu! 

Poniższy symbol wskazuje na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego:


  

Taki symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (2002/96/KE) oraz krajowymi przepisami, produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt ten należy oddać do wyznaczonego punktu np. wymiana typu jeden za jeden w miejscu zakupu nowego podobnego urządzenia lub do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Niewłaściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka, w związku z potencjalnie szkodliwymi substancjami, jakie na ogół występują w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jednocześnie współpraca w zakresie właściwego usunięcia tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, lokalnej agencji programu ds. WEEE zatwierdzonej przez stosowane władze ds. gospodarowania odpadami lub w lokalnym przedsiębiorstwie usuwania odpadów domowych. 

Informujemy, że: 

FOTOJOKER SP. Z O.O. jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0002898WZ jako wprowadzający sprzęt elektroniczny oraz zbierający zużyty sprzęt. 

Istnieje możliwość zwrotu „starego” sprzętu. 

Przy zakupie np. nowego aparatu, możecie Państwo na swój koszt dostarczyć do nas swój stary aparat (za jedną zakupioną sztukę przyjmiemy jedną „starą” sztukę tego samego rodzaju sprzętu). 

Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni Państwu wskazać miejsce bezpłatnej utylizacji sprzętu. 

Ceny oferowanych produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz.U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z póź. zm. 

 

Aparaty fotograficzne Canon

0,20 zł

Aparaty Fotograficzne i akcesoria SONY

0,67 zł

Lampy fotograficzne SONY

1,41 zł

Lampy fotograficzne Nissin

0,23 zł

Lampy fotograficzne Nikon: SB-900

0,14 zł

Lampy fotograficzne Nikon: SB-800

0,12 zł

Lampy fotograficzne Nikon: SB-600

0,11 zł

Lampy fotograficzne Nikon: SB-400

0,11 zł

Karty pamięci Lexar

0,0023 zł

Nośniki USB Lexar

0,023 zł

Ładowarki Powerstation

0,0278 zł

Aparaty Panasonic

0,92 złIX. Reklamacje. 

Sprzedawca odpowiada jeżeli towar posiada wadę lub jest niezgodny z umową. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczna. Klientowi przysługuje w szczególności prawo złożenia reklamacji na podstawie rękojmi (jeżeli zakupił Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową), niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (gdy jest Konsumentem) lub gwarancji. 

Reklamacja z tytułu rękojmi i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową określona jest w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 


X. Postanowienia Końcowe. 

Fotojoker Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Użytkownik Sklepu zostanie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia 
swojego konta Klienta oraz dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia oraz zaniechania dalszego przetwarzania. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje Klientowi także w każdym innym czasie, nie tylko w przypadku zmiany Regulaminu. Klienta zawsze obowiązuje Regulamin z daty złożenia zamówienia. 

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność BDK Sp.j., http://www.kupic.pl. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych BDK Sp.j. 

Powierzone Fotojoker Sp.zo.o. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.